1. Hội đồng nhân dân
  • Trịnh Thế Hùng

   Chức vụ: Chủ tịch hội đồng nhân dân

   SĐT: 0984924737

  1. Ủy ban nhân dân
   • Hoàng Mạnh Hào

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0915086106

   • Phạm Văn Thủy

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

    SĐT: 0978893217

   1. Tư pháp - hội tịch
    • Nguyễn Quang Hải

     Chức vụ: Công chức TP- hộ tịch

     SĐT: 0976994336

    1. Văn hóa - xã hội
     • Nguyễn Văn Cương

      Chức vụ: Văn hóa Thông tin thể thao

      SĐT: 0368096737

    2. Công an xã
     • Hoàng Đức Kha

      Chức vụ: Trưởng Công an xã- Đại úy

      SĐT: 0986525569

     • Ngô Thế Cự

      Chức vụ: Phó trưởng Công an xã-Trung tá

    3. Địa chính - xây dựng
     • Hoàng Thanh Duyên

      Chức vụ: Địa chính, NN, MT

      SĐT: 0388964688

    4. Văn phòng - thống kê
     • Đinh Thế Khu

      Chức vụ: Văn Phòng, Nội vụ, TQ

      SĐT: 0389293163

     • Nguyễn Thị Duyên

      Chức vụ: Văn phòng ĐU, HĐND, TK

      SĐT: 0968780232

    5. BCH quân sự xã
     • Nguyễn Văn Cường

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng ban CHQS

      SĐT: 0386703383

     • Phạm Văn Bình

      Chức vụ: Phó Chỉ ban CHQS

      SĐT: 0981742662

    6. Lao động TB&XH
     • Trịnh Ngọc Mải

      Chức vụ: Công chức LĐTBXH

    7. Tài chính kế toán
     • Trịnh Minh Tiến

      Chức vụ: Kế toán ngân sách

      SĐT: 0988122629

     • Đặng Thị Đượm

      Chức vụ: Kế toán UNT

      SĐT: 0335570439

    8. Trạm y tế xã
     • Phạm Thị Hiền

      Chức vụ: Trạm Trưởng trạm y tế

      SĐT: 0906850333

     • Phạm Thị Thùy Linh

      Chức vụ: Nhân viên y tế

      SĐT: 0977692853

   2. Thôn tân bình
    • Hoàng Văn Hiển

     Chức vụ: Trưởng Thôn Tân Bình

     SĐT: 0979468737

    • Bùi Văn Chín

     Chức vụ: PhóTrưởng Thôn Tân Bình

     SĐT: 0986891116

    1. Thôn tân tiến
     • Hoàng Đình Luật

      Chức vụ: Trưởng Thôn Tân Tiến

      SĐT: 0988209593

     • Nguyễn Văn Mạnh

      Chức vụ: PhóTrưởng Thôn Tân Tiến

      SĐT: 0985695275

    2. Thôn tiến thắng
     • Nguyễn Thị Thảo

      Chức vụ: PhóThôn TiếnThắng

     • Hoàng Đình Hiệp

      Chức vụ: Trưởng ThônTiếnThắng

      SĐT: 0976968170

    3. Thôn tân hòa
     • Nguyễn Văn Tùng

      Chức vụ: Trưởng Thôn Tân Hòa

      SĐT: 0396511224

     • Nguyễn Huy Hòa

      Chức vụ: PhóTrưởng Thôn Tân Hòa

      SĐT: 0366989397

    4. Thôn ái quốc
     • Phạm Văn Vĩnh

      Chức vụ: Trưởng Thôn Aí Quốc

      SĐT: 0362362796

     • Phạm Văn Quyết

      Chức vụ: PhóTrưởng Thôn Aí Quốc

      SĐT: 0392192725