Thôn ái quốc
  • Phạm Văn Vĩnh

    Chức vụ:Trưởng Thôn Aí Quốc

    SĐT: 0362362796

  • Phạm Văn Quyết

    Chức vụ: PhóTrưởng Thôn Aí Quốc

    SĐT: 0392192725