Thôn tân tiến
  • Hoàng Đình Luật

    Chức vụ:Trưởng Thôn Tân Tiến

    SĐT: 0988209593

  • Nguyễn Văn Mạnh

    Chức vụ:PhóTrưởng Thôn Tân Tiến

    SĐT: 0985695275