Văn phòng - thống kê
  • Đinh Thế Khu

    Chức vụ: Văn Phòng, Nội vụ, TQ

    SĐT: 0389293163

  • Nguyễn Thị Duyên

    Chức vụ:Văn phòng ĐU, HĐND, TK

    SĐT: 0968780232