Ủy ban nhân dân
  • Hoàng Mạnh Hào

    Chức vụ:Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0915086106

  • Phạm Văn Thủy

    Chức vụ:Phó Chủ tịch UBND

    SĐT: 0978893217